Tóm tắt lưu giữ dữ liệu

Tóm tắt này cho thấy các danh mục và mục đích mặc định để giữ lại dữ liệu người dùng. Một số khu vực nhất định có thể có danh mục và mục đích cụ thể hơn so với những mục được liệt kê ở đây.

Site

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Users

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Course categories

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Courses

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Activity modules

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Blocks

Purpose

Retention period
No retention period was defined